China
for 1 to 8 players


Zones and Occupation Bonuses

Zone: East

Occupation Bonus: 4
Territories: Jiangsu, Hebei, Ningxia, Shandong, Henan, Shanxi

Zone: North

Occupation Bonus: 3
Territories: Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia, Liaoning, Qinghai, Gansu

Zone: South

Occupation Bonus: 4
Territories: Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Guangdong, Hunan, Hubei, Anhui, Taiwan

Zone: West

Occupation Bonus: 3
Territories: Guangxi, Tibet, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Guizhou